Skip to content Skip to footer

Qeverisja lokale dhe zhvillimi i integruar

Qeverisja lokale dhe zhvillimi i integruar

IDM work in this program contribute towards sustainable development and social cohesion through supporting the consolidation of local democracy and governance, and through empowering local communities and stakeholders. LGID works to promote citizen participation in local decision-making, to improve accountability of local governance, improve understanding and capacities for EU and other instruments for community-led socio-economic development.

Tags: Local Governance, Rural Development, Green Economy, Local Integrity, Public Participation

Publikime të ngjashme

Modul trajnimi  “E Drejta për Informim në nivelin e vetëqeverisjes lokale”
Janar 2021 - Moduli i trajnimit ofron një panoramë gjithëpërfshirëse dhe të plotë të së…
Udhëzues Praktik: Bashkitë për të drejtën e informimit në veprim | Tetor 2018
Tetor 2018 - Ky Udhëzues synon t’i përgjigjet nevojës së dukshme të bashkive të vendit…
Plani i Zhvillimit të Komunitetit Rom dhe Egjiptian 2017-2020 në Bashkinë e Tiranës, Durrësit, Beratit, Shkodrës
Planet për Zhvillimin e Komunitetit Rom dhe Egjiptian Planet për Zhvillimin e Komunitetit Rom…
Dokument Politikash: Reformimi i Territorit në Shqipëri
Reformimi i Territorit në Shqipëri: Dimensionet Demokratike të Konsolidimit Territorial Ky dokument politikash synon pra,…

Publikime të ngjashme

Modul trajnimi  “E Drejta për Informim në nivelin e vetëqeverisjes lokale”
Janar 2021 - Moduli i trajnimit ofron një panoramë gjithëpërfshirëse dhe të plotë të së…
Udhëzues Praktik: Bashkitë për të drejtën e informimit në veprim | Tetor 2018
Tetor 2018 - Ky Udhëzues synon t’i përgjigjet nevojës së dukshme të bashkive të vendit…
Plani i Zhvillimit të Komunitetit Rom dhe Egjiptian 2017-2020 në Bashkinë e Tiranës, Durrësit, Beratit, Shkodrës
Planet për Zhvillimin e Komunitetit Rom dhe Egjiptian Planet për Zhvillimin e Komunitetit Rom…
Dokument Politikash: Reformimi i Territorit në Shqipëri
Reformimi i Territorit në Shqipëri: Dimensionet Demokratike të Konsolidimit Territorial Ky dokument politikash synon pra,…