Qeverisja lokale dhe zhvillimi i integruar

Qeverisja lokale dhe zhvillimi i integruar

IDM work in this program contribute towards sustainable development and social cohesion through supporting the consolidation of local democracy and governance, and through empowering local communities and stakeholders. LGID works to promote citizen participation in local decision-making, to improve accountability of local governance, improve understanding and capacities for EU and other instruments for community-led socio-economic development.

Tags: Local Governance, Rural Development, Green Economy, Local Integrity, Public Participation

Janar 2021 - Moduli i trajnimit ofron një panoramë gjithëpërfshirëse dhe të…

Broshurë “E drejta për Informim në Nivel Vendor” Kjo broshurë është realizuar…

Publikime të ngjashme

Kontributi i donatoreve ne Shqiperi
Dokumentet e meposhtme japin informacion per kontributin dhe punen e donatoreve ne Shqiperi. Kliko per te…
Manual per Menaxhimin e Organizatave të Shoqërisë Civile
Ky manual synon t’u vijë në ndihmë organizatave të shoqërisë civile në zonat rurale e…
Manual mbi bashkëpunimin trepalësh: Shoqëri Civile – Qeverisje vendore – Komuniteti i Biznesit
Ky manual përbën një bazë të mirë njohurish mbi zhvillimin e bashkëpunimit mes pushtetit vendor,…
Manual: Rrjetëzimi i Fermerëve në Organizata
IDM-ja duke njohur situatën dhe vështirësitë e fermerëve shqiptarë, të prekur nga efektet e krizës,…
Janar 2021 - Moduli i trajnimit ofron një panoramë gjithëpërfshirëse dhe të…

Broshurë “E drejta për Informim në Nivel Vendor” Kjo broshurë është realizuar…

Publikime të ngjashme

Kontributi i donatoreve ne Shqiperi
Dokumentet e meposhtme japin informacion per kontributin dhe punen e donatoreve ne Shqiperi. Kliko per te…
Manual per Menaxhimin e Organizatave të Shoqërisë Civile
Ky manual synon t’u vijë në ndihmë organizatave të shoqërisë civile në zonat rurale e…
Manual mbi bashkëpunimin trepalësh: Shoqëri Civile – Qeverisje vendore – Komuniteti i Biznesit
Ky manual përbën një bazë të mirë njohurish mbi zhvillimin e bashkëpunimit mes pushtetit vendor,…
Manual: Rrjetëzimi i Fermerëve në Organizata
IDM-ja duke njohur situatën dhe vështirësitë e fermerëve shqiptarë, të prekur nga efektet e krizës,…