Qeverisja lokale dhe zhvillimi i integruar

Qeverisja lokale dhe zhvillimi i integruar

IDM work in this program contribute towards sustainable development and social cohesion through supporting the consolidation of local democracy and governance, and through empowering local communities and stakeholders. LGID works to promote citizen participation in local decision-making, to improve accountability of local governance, improve understanding and capacities for EU and other instruments for community-led socio-economic development.

Tags: Local Governance, Rural Development, Green Economy, Local Integrity, Public Participation

Publikime të ngjashme

Dokument Politikash: Reformimi i Territorit në Shqipëri
Reformimi i Territorit në Shqipëri: Dimensionet Demokratike të Konsolidimit Territorial Ky dokument politikash synon pra,…
Raporti i IDM 2015-2016
Raporti i IDM  2015-2016 Raporti dy-vjeçar ofron një pasqyrë të veprimtarisë së IDM gjatë viteve 2015…
Dokument Politikash: Shtrirja e strukturave komunitare në Shqipëri: Ndërtimi i axhendës për ndryshim
Dokument Politikash: Shtrirja e strukturave komunitare në Shqipëri: Ndërtimi i axhendës për ndryshim Ky dokument politikash…
Raport – Sfidat dhe mundësitë e Zhvillimit Rural në Shqipëri
Ky dokument synon të hedhë dritë mbi panoramën ekzistuese të zhvillimit rural me pjesëmarrje, aktorët…

Publikime të ngjashme

Dokument Politikash: Reformimi i Territorit në Shqipëri
Reformimi i Territorit në Shqipëri: Dimensionet Demokratike të Konsolidimit Territorial Ky dokument politikash synon pra,…
Raporti i IDM 2015-2016
Raporti i IDM  2015-2016 Raporti dy-vjeçar ofron një pasqyrë të veprimtarisë së IDM gjatë viteve 2015…
Dokument Politikash: Shtrirja e strukturave komunitare në Shqipëri: Ndërtimi i axhendës për ndryshim
Dokument Politikash: Shtrirja e strukturave komunitare në Shqipëri: Ndërtimi i axhendës për ndryshim Ky dokument politikash…
Raport – Sfidat dhe mundësitë e Zhvillimit Rural në Shqipëri
Ky dokument synon të hedhë dritë mbi panoramën ekzistuese të zhvillimit rural me pjesëmarrje, aktorët…