Skip to content Skip to footer

Dokument Politikash: Reformimi i Territorit në Shqipëri

Reformimi i Territorit në Shqipëri: Dimensionet Demokratike të Konsolidimit Territorial

Ky dokument politikash synon pra, të analizojë efektet e mundshme të reformës administrative territoriale, duke u ndalur veçanërisht tek sfidat e defiçitit demokratik në nivel vendor. Njëkohësisht, dokumenti ofron alternativa për të adresuar të tilla sfida si dhe jep një seri rekomandimesh në kuadër edhe të hartimit të Strategjisë së re të Decentralizimit.

Shqip Anglisht