Rreth IDM

Rreth IDM

The Institute for Democracy and Mediation – IDM, was established in November 1999 as a non-governmental organisation dedicated to the advancement of societal capacities, skills and knowhow. IDM generates knowledge and expertise for inclusive policy making, evidence-based alternatives to bolster democracy and sustainable development.

Starting as a relatively small organization in the first years, from 2005 onwards IDM has increasingly developed as a think tank organization actively contributing to reforms and development processes in five key areas – Governance and public integrity; Security Sector Reform; EU accession process; Local governance and integrated development; and Civic space.

IDM carries on its objectives through expertise, policy analysis, applied research, as well as through building capacities of key societal actors, and developing partnerships for policy alternatives. Our choice of activities to achieve IDM strategic objectives is an effort to go beyond one-time delivery projects. They form part of a continuing struggle to strengthen shared values and efficient interactions across the broad spectrum of political and non-political actors in Albania.

Vizioni

Të informojë, zhvillojë dhe motivojë për krijimin e një shoqërie demokratike dhe të zhvilluar.IDM ofron ekspertizë, analizë politikash, kërkim shkencor të aplikuar, dhe ndërtim kapacitetesh për aktorët kryesorë socialë për nxitjen e reformave dhe angazhimin në proceset e politikave të bazuara në evidenca.Për arritjen e objektivave strategjikë, përzgjedhja e aktiviteteve tona kërkon të shkojë pëtej projekteve të thjeshta. Ato janë pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për forcimin e vlerave të përbashkëta dhe ndërveprimeve efikase përmes spektrit të gjerë të aktorëve socialë.

Misioni

Misioni jonë është avancimi i kapaciteteve shoqërore, gjenerimi dhe ndarja e njohurive, aftësive dhe ekspertizës për një politikë-bërje gjithëpërfshirëse dhe alternative të bazuara në evidenca në funksion të fuqizimit të demokracisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Raporte Vjetore IDM

Raportet e mëposhtme paraqesin në mënyrë të detajuar veprimtarinë dhe financat e IDM ndër vite.