Skip to content Skip to footer

Plani i Zhvillimit të Komunitetit Rom dhe Egjiptian 2017-2020 në Bashkinë e Tiranës, Durrësit, Beratit, Shkodrës

Planet për Zhvillimin e Komunitetit Rom dhe Egjiptian

Planet për Zhvillimin e Komunitetit Rom dhe Egjiptian janё njё instrument demokratik planifkimi dhe menaxhimi që synojnё të adresojë në terma afatshkurtra sfidat me të cilat përballen të dy komunitetet duke synuar arritjen e një vizioni që lidhet me një shkallë më të lartë integrimi të anëtarëve të të dy komuniteteve në jetën sociale dhe ekonomike në nivel lokal. Planet shërbejnë si një mekanizёm orientues i veprimeve që aktorët vendorë dhe rajonalë duhet të ndërmarrin për të adresuar sfdat dhe barrierat që pengojnë dy komunitetet në sigurimin e një jete dinjitoze.

buy suhagra online buy suhagra online generic

Klikoni per te shkarkuar planet: Tirane, Durres, Berat, Shkoder.