Skip to content Skip to footer

Udhëzues Praktik: Bashkitë për të drejtën e informimit në veprim | Tetor 2018

Tetor 2018 – Ky Udhëzues synon t’i përgjigjet nevojës së dukshme të bashkive të vendit për njohuri dhe aftësi që do të mundësonin informimin dhe komunikimin me grupet e ndryshme komunitare dhe aktorë të tjerë të interesit.

Për këtë arsye, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), në kuadër të projektit “Konsolidimi i Reformës Administrative dhe Territoriale – STAR 2, organizoi një Program Trajnimi tre ditor me 25 Koordinatorë të së drejtës së Informimit të bashkive të ndryshme të vendit.

buy amoxicillin online buy amoxicillin online no prescription

Trajnimi i të mësuarit jo-formal “Bashkitë për të drejtën për informim në veprim” u zhvillua më 12-14 Shtator 2018 me synimin për të përmirësuar aftësitë e Koordinatorëve në drejtim të rritjes së ndërgjegjësimit të qytetarëve dhe promovimit të transparencës dhe llogaridhënies në shërbim të publikut dhe grupeve të interesit.

 Konkretisht, ky udhëzues bëhet i mundur në një kohë kur bashkive të vendit u ofrohet një Model standart i Programit të Transparencës për njësitë e qeverisjes vendore – i hartuar në përputhje me me ligjin nr.

buy cymbalta online buy cymbalta online no prescription

119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” dhe i përshtatur në kontekstin e vetëqeverisjes vendore, me misionin, detyrat, funksionet dhe kompetencat e bashkisë.

buy penegra online buy penegra online no prescription

Klikoni për të shkarkuar:

Download