Skip to content Skip to footer

Monitorimi i Reformës në Administratën Publike 2017/2018 | Publikime

Monitorimi i Reformës në Administratën Publike 2017/2018 

Raporti i monitorimit të Reformës në Administratën Publike (RAP), në kuadër të WeBER, paraqet rezultatet e monitorimit dhe rekomandimet për Shqipërinë, bazuar në një hulumtim të hollësishëm përgjatë një periudhe njëvjeçare.

Metodologjia për monitorimin e RAP e ka bazën në qasjen rajonale. Hartimi i të gjithë treguesve WeBER bën të mundur krahasimin mes administratave në Ballkanin Perëndimor dhe të rezultateve në nivel rajoni.

Klikoni për të shkarkuar raportin në anglisht dhe shqip dhe raporti rajonal.

Publikime të tjera (vetëm në gjuhën angleze):

Infografikët rajonalë:

*Këto publikime janë realizuar me mbështetjen financiare të  Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë së Vendeve të Ulta. Përmbajtja e publikimeve është përgjegjësi vetëm e Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Europian dhe Mbretërisë së Vendeve të Ulta.