Skip to content Skip to footer

Matja e ndikimit te decentralizimit treguesit

 

Ky dokument i pestë politikash në kuadër të projektit “Monitorimi dhe Vlerësimi i Procesit të Decentralizimit në Shqipëri” paraqet një përqasje metodologjike dhe treguesit që mund të përdoret për të matur ndikimin e decentralizimit. Njëkohësisht, dokumenti prezanton një sërë vështirësish metodologjike të cilat duhen kapërcyer.

Anglisht dhe Shqip