Skip to content Skip to footer

Studim: Liria për të mbrojtur të drejtat në hapësirat online: Sfida për gratë mbrojtëse të të drejtave të njeriut në Shqipëri

Liria për të mbrojtur të drejtat në hapësirat online: Sfida për gratë mbrojtëse të të drejtave të njeriut në Shqipëri

Ky studim hedh dritë mbi llojet e shkeljeve me të cilat përballen gratë mbrojtëse të të drejtave të njeriut në hapësirën kibernetike në Shqipëri, duke analizuar nën një lente gjinore mënyrën sesi gratë i perceptojnë këto shkelje, motivet dhe ndikimin e tyre, si dhe efektivitetin e mekanizmave të reagimit e raportimit. Studimi gjithashtu eksploron se cilat sjellje në internet konsiderohen kërcënuese prej grave aktiviste dhe se si ato vlerësojnë nivelin e kërcënimit në internet kur vendosin nëse do t’i raportojnë ato ose jo. Për të identifikuar hapësira për ndërhyrje, kërkimi mat gjithashtu ndërgjegjësimin e grave aktiviste për të drejtat e tyre dixhitale dhe sigurinë në internet.

Ky kapitull për Shqipërinë është pjesë e një botimi më të gjerë rajonal i cili mbulon gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe është kryer nga Rrjeti Kërkimor i Sigurisë Kibernetike në Ballkanin Perëndimor.

Studimi bazohet mbi hartëzimin e çështjeve të të drejtave të njeriut që ndërlidhen me sigurinë kibernetike, me fokus të drejtën e privatësisë, lirinë e shprehjes, mbrojtjen nga diskriminimi dhe lirinë e tubimit, të publikuar në vitin 2022.
Rrjeti Kërkimor i Sigurisë Kibernetike në Ballkanin Perëndimor, pjesë e të cilit është edhe IDM, ka ndërmarrë hulumtime novatore në këtë fushë me mbështetjen e Qendrës së Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë (DCAF) dhe Zyrës së Jashtme të Komonuelthit dhe Zhvillimit të Mbretërisë së Bashkuar (FCDO). Rrjeti synon që nëpërmjet hulumtimit të pavarur, advokimit dhe rritjes së ndërgjegjësimit publik, të kontribuojë në qeverisjen e sektorit të sigurisë kibernetike sipas parimeve të qeverisjes së mirë dhe standardeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

Shënim: Pikëpamjet dhe përfundimet e shprehura në këtë studim janë të autorëve dhe Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe nuk reflektojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e DCAF dhe FCDO. Të drejtat e autorit mbi këtë botim i përkasin vetëm IDM-së. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet apo transmetohet në çfarëdo lloj forme ose me çfarëdo lloj mjeti pa lejen paraprake me shkrim të IDM-së.