Skip to content Skip to footer

PËRMIRËSIMI DHE FORCIMI I LEGJISLACIONIT MBI BILBILFRYRËSIT NË SHQIPËRI

Departmenti: CESA

Kohëzgjatja: Shkurt-Tetor 2013

Përshkrimi i projektit:

Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është ti shërbejë përmirësimit dhe konsolidimit të mirëqeverisjes, efektshmërisë së instrumenteve ligjore kundër korrupsionit dhe së fundmi përmirësimit të shtetit të së drejtës nëpërmjet forcimit të bilbilfryrjes në Shqipëri.

Më konkretisht, ky projekt synon të bëj një vlerësim të kuadrit ligjor në Shqipëri dhe përshtatshmërisë së kategorisë ligjore të bilbilfryrësve, bazuar në nevojat dhe sfidat e kontekstit shqiptar dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.

buy stromectol online buy stromectol online generic

Ky projekt mbështetet nga Fondacioni Konrad Adenauer, Programi për Shtetin e së Drejtës për Evropën Juglindore.

buy zydena online buy zydena online generic