Skip to content Skip to footer

Konfuze ne zbatim: Përafrimi i Shqipërisë me legjislacionin e BE

buy grifulvin online buy grifulvin online generic

Ky dokument politikash trajton sfidat e procesit të përafrimit të legjislacionit shqiptar me acquis e BE duke ekzaminuar praktikën e përafrimit dhe qasjen e aplikuar në raste specifike ku zbatimi mbetet shqetësues.

buy valif online buy valif online generic

Ai nënvizon më tej se përpos nevojës për të përmirësuar kapacitetet dhe burimet administrative, vendimmarrësit dhe aktorë të tjerë duhet të bëjnë më shumë përpjekje për të adresuar tre mangesi kryesore në kuadër të përafimit të legjislacionit me acquis e BE-së: 1) përfshirja e grupeve të interesit dhe aktorëve të tjerë jo-shtetëror (konsultimi i jashtëm); 2) një vlerësim ex ante (paraprak) i impaktit ekonomik dhe ndikimeve të tjera në kontekstin lokal; dhe 3) një vlerësim tërësor i kostove të zbatimit dhe burimeve të koordinimit ndërmjet institucioneve përgjegjëse.
[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2014/11/Albania’s-alignment-with-the-EU-acquis_november-2011.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]