Skip to content Skip to footer

Humbur në zbatim: Përafrimi i Shqipërisë me acquis të BE-së

Ky Përmbledhje e Politikave shqyrton sfidat e procesit të përafrimit të legjislacionit shqiptar me acquis të BE-së, duke shqyrtuar praktikën dhe qasjen e përafrimit të aplikuar në raste specifike të legjislacionit ku zbatimi mbetet një shqetësim.

Ai thekson më tej se krahas nevojës për të përmirësuar kapacitetet dhe burimet administrative, vendimmarrësit dhe palët e tjera të interesuara duhet të investojnë më shumë përpjekje për të adresuar tre mangësi kryesore në kontekstin e përafrimit ligjor me acquis të BE-së: 1) përfshirja e grupeve të interesit dhe të tjera joshtetërore. aktorët (konsultimet e jashtme); 2) vlerësimi ex ante i ndikimit ekonomik dhe ndikimeve të tjera në kontekstin lokal; dhe 3) vlerësimin e plotë të kostove të zbatimit dhe burimeve të koordinimit ndërmjet institucionit përgjegjës Download