Skip to content Skip to footer

Dokument Politikash: TË DREJTAT E PRONËSISË SË GRAVE NË ZONAT RURALE

Mospërfundimi i procesit të regjistrimit të tokës bujqësore lidhet jo vetëm me titujt e pronësisë mbi tokën bujqësore të fituara në bazë të akteve ligjore dhe nënligjore, por dhe aspektet procedurale apo proceset burokratike që kanë shoqëruar këtë proces të tejzgjatur.
Kjo analizë synon të adresojë rekomandimet përkatëse për institucionet ligj zbatuese për përmirësimin dhe implementimin efektiv të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi “Për përfundimin e procesit të regjistrimit të titujve të pronësisë të tokës bujqësore”, veçanërisht në lidhje me të drejtat pronësore të grave, si anëtare të familjes bujqësore.

 

Lexoni më shumë rreth kësaj problematike dhe rekomandimeve duke shkarkuar dokumentin Shqip

 

Ky dokument është në kuadër të “Mbështetje për Parlamentin dhe Edukimin Qytetar në Shqipëri” (PACEP), projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) Embassy of Switzerland in Albania dhe zbatuar nga NDI Albania – National Democratic Institute- Instituti Demokratik Amerikan.