sqen

Tranzicioni i Sigurise ne Ballkanin Perendimor

Departamenti: CESA

Kohezgjatja: 1 Janar, 2010 deri 1 Dhjetor, 2012
Pershkrimi i projektit:

Ky eshte nje projekt kerkimor qe do te implementohet nga nje grup prej shtate oraganizatash kerkimore (think tank) nga Ballkani Perendimor (Instituti per demokraci dhe ndermjetesim Shqiperi, Analitica-Maqedoni, IMO- Kroaci, KCSS- Kosove, CSS- BiH, BCSS-Serbi and CEDEM-Mal i Zi) ne bashkepunim me NUPI (Norwegian Institute of International Affairs). Ky projekt mbeshtetet nga Research Council i Norvegjise.

Qellimi i ketij projekti kerkimor eshte te eksploroje nese dhe se si regjimi i sigurise ne Ballkanin Perendimor po transformohet nga nje formacion konflikti drejt nje komuniteti sigurie. Per ta realizuar kete gje, literatura kryesore teorike per secilin studiues eshte teaoria e komuniteteve te sigurise per te identifikuar mekanizmat dhe dallohen proceset qe mund te vezhgohen ne cdo vend.    Metodologjia kerkimore do te drejtohet nga teorite e praktikes dhe teorite e profesioneve. Si rezultat i projektit, artikuj dhe studime te ndryshme do te do të publikohen në revistat elektronike dhe ne fund te projektit ne 2013 do te publikohet një libër me nje kapitull per secilin vend. Gjetjet kryesore, rishikimi ii literatures dhe kontributet nga studiuesit do te publikohen ne nje faqe interneti dhe do të jenë një kontribut i mëtejshëm për kërkimin në Ballkanin Perëndimor .