Skip to content Skip to footer

Kërkesa e vështirë e Ballkanit Perëndimor për integrimin në BE: Vështrim krahasues 2016

Kërkesa e vështirë e Ballkanit Perëndimor për integrimin në BE: Vështrim krahasues 2016
Sfondi
Në vitin 2016, rrjeti TEN ofroi një analizë të strukturuar, gjithëpërfshirëse dhe objektive të raporteve të vendeve të Komisionit Evropian (KE) për herë të parë për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor (BP). Kjo analizë mundësoi krahasimin e sistemit të notimit dhe vlerësimit të KE-së të të gjitha kritereve/kapitujve të anëtarësimit të raporteve të vendit. Në të njëjtën kohë, kjo pasqyrë e pavarur kontribuoi në ndërgjegjësimin e publikut se ku qëndron çdo vend i Ballkanit Perëndimor në procesin e integrimit në BE.
Kërkesa e vështirë e Ballkanit Perëndimor për integrimin në BE
Analiza e këtij viti i kushton një fokus të veçantë rekomandimeve të dhëna nga KE në raportet e vendeve 2015 dhe 2016, duke vlerësuar shkallën në të cilën ato janë marrë në konsideratë dhe zbatuar nga secili vend. Për më tepër, analiza ofron një krahasim midis raporteve të KE-së të vitit 2015 dhe 2016, duke vënë në dukje dallimet dhe ngjashmëritë. Qëllimi në këtë drejtim është krijimi i një vlerësimi bazë të tendencave dhe çështjeve të përbashkëta dhe identifikimi i shkallës në të cilën është arritur ndryshimi me kalimin e kohës.
Me këtë analizë synojmë t’i japim BE-së rekomandime për përmirësimin e mekanizmave monitorues. Për më tepër, analizat e vendit, të prodhuara nga secili partner i projektit, ofrojnë rekomandime për qeveritë kombëtare, në lidhje me zbatimin afatshkurtër dhe afatgjatë të rekomandimeve të KE-së.
Klikoni për të shkarkuar dokumentet e mëposhtme: