Skip to content Skip to footer

Vlerësimi i Kurrikulës së Akademisë së Policisë nga perspektiva gjinore

Departament: RII
When: 11 Korrik, 2010 to 15 Dhjetor, 2010
Project Description: 

Donatori: Qendra e Gjenevës për Kontroll Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF)

Ky projekt aktual (Vlerësimi i Kurrikulës së Akademisë së Policisë nga Perspektiva Gjinore, dhe Matja e Sjelljeve të efektivave të Policisë (burra dhe gra) dhe opinionit të tyre mbi Pjesëmarrjen e Grave në Polici synon të masë opinionin e policëve dhe policeve lidhur me çështjen e pjesëmarrjes së grave në polici.

Ky pyetësor do të ndihmojë për kompletimin e tablosë, një pjesë e rëndësishme e së cilës ishte dhe anketimi, për perceptimin publik të kësaj çështjeje.

Kjo iniciativë do të kompletohet me një komponent të tretë i cili do të fokusohet në vlerësimin e Kurrikulës së Akademisë të Policisë nga Perspektiva Gjinore.