Skip to content Skip to footer

Studim | Matja e Demokracisë së Brendshme të Partive Politike në Shqipëri

Ky studim fokusohet në tri partitë politike kryesore në Shqipëri, Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Ai ka si objektiv të masë demokracinë e brendshme në parti (DBP) tek partitë politike në Shqipëri dhe të nxjerrë në pah si e kuptojnë anëtarët e partisë atë. DBP kuptohet dhe zbërthehet në kategori dhe nën-kategori, në mënyrë që partitë në veçanti dhe të gjithë aktorët e interesuar në fushën e partive politike dhe demokracisë të mund të kuptojnë se në cilin komponent të DBP-së janë më mirë partitë dhe ku janë më keq. Kështu studimi gjeneron të dhëna të verifikuara dhe rekomandime për përmirësimin e DBP-së së partive politike në Shqipëri.

DBP matet në dy dimensione: gjithëpërfshirja dhe decentralizimi. Analiza bazohet në të dhëna parësore dhe dytësore. Analiza përmbajtjësore e statuteve të partive fokusohet veçanërisht në matjen e DBP-së, ndërsa grupet e fokusuara me rreth 200 anëtarë partish dhe intervistat me zyrtarë të rangut të lartë të partive politike përdoren për të shqyrtuar rëndësinë dhe kuptueshmërinë që kanë anëtarët e partisë për DBP, si dhe për të vërtetuar gjetjet e analizës përmbajtësore.

Ky botim u bë i mundur falë mbështetjes financiare të Fondacionit Hans Seidel, Zyra për Shqipërinë.

Përmbajtja dhe informacioni në këtë botim janë përgjegjësi vetëm e autores. Opinionet e shprehura në këtë botim nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Fondacionit Hans Seidel.

Sharko studimin në shqip.

Shkarko studimin në anglisht.