Skip to content Skip to footer

Publikime të Planeve të Zhvillimit të Komuniteteve Rome/Egjiptiane

Pas zbatimit me sukses të një metodologjie të planifikimit strategjik me pjesëmarrje, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në partneritet me UNDP/Projekti SSIREC botoi planet vendore e ndërvendore të zhvillimit të komuniteteve rome dhe egjiptiane, si më poshtë:

  • Plani Vendor i Zhvillimit të Komunitetit Rom/Egjiptian në Bashkinë Korçë

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2015/03/Plani-Korçë-final-shtyp.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]

  • Plani Ndër-Vendor i Zhvillimit të Komuniteteve Rome/Egjiptiane në Bashkinë Berat dhe Komunën Otllak

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/Plani-Berat-Otllak-final-shtyp.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]

  • Plani Vendor i Zhvillimit të Komunitetit Egjiptian në Komunën Bucimas

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/Plani-Bucimas-final-shtyp.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]

  • Plani Ndër-Vendor i Zhvillimit të Komuniteteve Rome/Egjiptiane në Bashkinë Vlorë dhe Komunën Novoselë

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/Plani-Vlore-Novosele-final-25qershor-3.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]