Skip to content Skip to footer

Policimi ne Komunitet: Filozofia dhe Sfida e Zbatimit

Nën Serinë II të dokumenteve të politikave (2009) IDM lançoi një përmbledhje politikash për debat publik duke u fokusuar në disa çështje të ndjeshme të politikave të kuadrit të përgjithshëm të sektorit të sigurisë. Konkretisht, Përmbledhja e Politikave fokusohet në shqetësimet dhe sfidat kryesore për zbatimin e strategjisë së policimit në komunitet në Shqipëri. Bazuar në një analizë gjithëpërfshirëse të progresit dhe duke theksuar parimet udhëzuese për policimin në komunitet, ai përshkruan më tej një sërë rekomandimesh që synojnë të përmirësojnë kuadrin e politikave dhe performancën.

Shkarko