Skip to content Skip to footer

Plan Veprimi | Forcimi i Integritetit dhe Llogaridhënies së Policisë së Shtetit në Shqipëri

Janar 2021: Ky Plan Veprimi bazohet në analizën e tendencave të tre studimeve të kryera nga IDM në vitet 2014 dhe 2020 të perceptimit të publikut dhe punonjësve të policisë për integritetin e policisë në Shqipëri.

buy aciphex online buy aciphex online generic

Analiza e këtyre të dhënave dhe veçanërisht e sfidave të raportuara nga vetë punonjësit e policisë së shtetit, jep një shpjegim mbi rezultatet e paqëndrueshme të konsolidimit të PSH.

buy albuterol online buy albuterol online generic

Prandaj, Plani ofron një udhërrëfyes që duhet ndjekur jo vetëm për të përmirësuar performancën e PSHSH-së, por edhe për të forcuar integritetin e organizatës, suksesin e saj në luftën kundër korrupsionit dhe për të krijuar një mjedis ku policia është aleate e qytetarëve.

Kliko për të shkarkuar versionin shqip dhe anglisht të Planit të Veprimit.

Ky dokument u realizua në kuadër të projektit “Ndërtimi i integritetit për të përmirësuar performancën dhe qëndrueshmërinë e antikorrupsionit në Policinë e Shtetit Shqiptar” mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme Hollandeze. Objektivat, zbatimi i duhur dhe rezultatet e këtij projekti janë përgjegjësi e organizatës zbatuese – Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim.

buy singulair online buy singulair online generic

Çdo pikëpamje apo opinion i paraqitur në këtë projekt është vetëm i organizatës zbatuese dhe nuk përfaqëson domosdoshmërisht ato të qeverisë holandeze.