Skip to content Skip to footer

Përpunimi i Planeve Operacionale të Zhvillimi Lokal për Bashkitë Has, Mirditë dhe Bulqizë

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) është duke zbatuar projektin: “Përpunimi i Planeve Operacionale të Zhvillimi Lokal për Bashkitë Has, Mirditë dhe Bulqizë”. Projekti financohet nga UNDP Albania.

buy prelone online buy prelone online generic

Planet Operacional të Zhvillimi Lokal janë pjesë e paketës gjithëpërfshirëse të qeverisë për implementimin e reformës administrative territoriale. Përgatitja e Planeve vjen si një sfidë dhe nevojë imediate e bashkive të reja për të integruar planet e ndryshme të veprimit dhe për të siguruar kohezionin administrativo-territorial të amalgamimit të territorit.

buy zoloft online buy zoloft online generic

Planet Operacional të Zhvillimi Lokal kanë një rëndësi thelbësore për investimet 2-3 vjeçare të bashkive dhe do të jetë të lidhura me vizionin e me proceset e tjera të planifikimit në bashkitë.

buy tadacip online buy tadacip online generic

Përpunimi i planeve po kalon nëpër disa procese, të cilat në mënyrë të përmbedhur janë si më poshtë:

 1. Diagnoza
  • Të dhënat kryesore/kyç rreth Bashkisë
  • Zhvillimi ekonomik
  • Mirëqenia sociale dhe ekonomike
  • Burimet natyrore dhe mjedisi i qëndrueshëm
  • Shërbimet dhe infrastruktura
  • Konkluzionet (evidencat kryesore, burimet dhe dimensionet e zhvillimit)
 2. Identifikimi i problemeve, formulimi i vizionit dhe perspektivës së zhvillimit, përcaktimi i prioriteteve afatshkurta operacionale, përgatitja e fish projekteve etj
 3. Miratimi i Planive Operacional nga autoritetet vendore.

Për udhëheqjen e procesit të pregatitjes së planeve në çdo bashki është ngritur bordi i “Përpunimit  të Planeve Operacional të Zhvillimi Lokal” në përbërje të të cilit të jenë drejtues të zyrave kryesore të bashkisë, administratorë të njësive administrative, drejtues të zyrave të arsimit, shëndetsisë, bujqësisë,  përfaqësues të shoqërisë civile, biznesit, ekspert dhe intelektual. Gjithashtu në çdo bashki janë ngritur grupet tematike me specialist dhe ekspert të fushës për të udhëhequr dhe realizuar përpunimin e planeve sipas fushave specifike. Kështu në:

Has tre grupe (i) grupi i shërbimeve dhe infrastrukturës (ii) grupi i zhvillimit ekonomik, mirëqenies sociale dhe ekonomike  (iii) Grupi i punës i burimeve natyrore, mjedisit të qëndrueshëm dhe zhvillimit rural.

Mirditë pese grupe (i) grupi i zhvillimit rural (ii) grupi i zhvillimit ekonomik (iii) grupi i shërbimeve dhe infrastrukturës (iv) grupi i mirëqenies sociale dhe ekonomike (v) grupi i burimet natyrore, mjedisit të qëndrueshëm.

Bulqizë tre grupe (i) grupi i zhvillimit ekonomik, mirëqenies sociale dhe ekonomike (ii) grupi i burimeve natyrore dhe mjedisit i qëndrueshëm (iii) grupi i shërbimeve dhe infrastrukturës.

Aktivitete te realizuara:

 1. Ngritja e bordeve të “Përpunimit të Planeve Operacional të Zhvillimi Lokal”, miratimi i kalendarit të veprimeve, miratimi i kritereve të vlerësimit për identifikimin e projekteve prioritare. Në Mirditë me datë 05.10.2015, në  Has 07.10.2015, në Bulqizë 15.10.2015.
 2. Takime me grupet tematike të punës për grumbullimin e të dhënave kyçe të bashkisë, analizën dhe diagonistikimin e gjendjes, diskutimi i prioriteteve operacionale etj. Në Mirditë me datë 21.10. 2015 me pesë grupet e punës dhe në Has me datë 22.10. 2015 me te tre grupet e punës.