Skip to content Skip to footer

Përdorimi i Evidencës Shkencore në Hartimin e Politikave të Mbrojtjes Sociale në Shqipëri

 

Ky studim fokusohet në karakteristikat e marrëdhënies evidencë shkencore – politikëbërje në Shqipëri. Studimi shqyrton nivelin në të cilën politikat e mbrojtjes sociale janë të informuara nga evidenca dhe perspektivat e përfaqësuesve të shoqërisë civile rreth marrëdhënies evidencë – politikëbërje. Autorët u mbështetën në analizën e përmbajtjes së dokumenteve zyrtare, si Strategjia e Shërbimeve Sociale (2005-2010) dhe Strategjia Sektoriale e Mbrojtjes Sociale (2008-2013), si dhe realizimin e intervistave individuale me zyrtarët e lartë dhe diskutimin në grup me përfaqësues të shoqërisë civile.

Shkarkoni Dokumentin e Politikave Nr. 1:

Download