Skip to content Skip to footer

Hartimi i Strategjisë Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore (2015-2020)

 

Ky raport monitorimi u përgatit në kuadër të projektit “Monitorimi dhe Vlerësimi i Procesit të Decentralizimit në Shqipëri” financuar nga Ambasada e Zvicrës në Shqipëri.

Qëllimi i këtij raporti nuk është thjesht të paraqesë gjetje, por të inkurajojë individë, grupe, apo organizata të përfshira në fushën e qeverisjes vendore në Shqipëri t’i përdorin gjetjet me qëllimin fuqizimin e njësive vendore: njësitë vendore të kenë autonominë dhe kapacitetet e duhura për të nxitur zhvillimin dhe bashkëpunimin midis tyre.

Më poshtë mund të gjeni përmbledhjen e raportit në gjuhën angleze dhe shqip.

Download