Forcimi i integritetit te administrates publike ne Shqiperi

integrity building public serviceKy studim ofron një vlerësim të kuadrit etik në administratën publike shqiptare, duke shqyrtuar kushtet në mjedisin ndërkombëtar dhe kombëtar që kanë shpënë në miratimin e kuadrit normativ dhe institucional mbi etikën në Shqipëri, si dhe të infrastrukturës për zbatimin e etikës.
Objektivi kryesor i këtij punimi është të identifikojë progresin e bërë në këtë drejtim, si dhe të vlerësojë boshllëqet dhe mangësitë dhe të paraqesë rekomandime për përmirësim.

Shkarkoni publikimin e plotë:

Shqip dhe Anglisht