Skip to content Skip to footer

Te kuptojme edukimin e bazuar ne qytetari ne Shqiperi

Departament:  CESA
When:  1 Janar, 2011 to 1 Janar, 2012
Project Description: Financuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Shqipëri


Në rrjedhën e shtatë vjet të aktivitetit të saj, ky projekt ka bërë një kontribut të rëndësishëm në promovimin dhenxitjen e vlerave qytetare dhe fetare, tolerancës fetare dhe të mirëkuptimit në Shqipëri. Ajo ka inkurajuar dhe mbështetur përpjekjet konkrete për krijimin e bashkëpunimit midis aktorëve lokalë, duke përfshirë institucionetpublike dhe jo publike arsimore, komunitetet fetare, autoritetet lokale, shoqërisë civile, medias, etj Duke u ndalur në vlerat universale dhe qytetare si dhe kontributet e shquar nga të dy komuniteteve, arsimore dhe komuniteteve fetarenë nivel lokal dhe kombëtar, të gjitha aktivitetet kanë ndihmuar sigurojnë terren për bashkëpunim dhe pjesëmarrje aktive në aktivitetet qytetare orientuar adresimin e çështjeve me rëndësi për komunitetet lokale.

Projekti ka rritur ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e veprimeve konkrete në promovimin e qytetare, harmonimirëkuptimit dhe tolerancës, dhe diversitetit. Qëllimet kryesore të këtij projekti janë për të zhvilluar dhe forcuar nivelin e bashkëpunimit me publikun dhe civile institucionet partnere të shoqërisë, pohojnë pjesëmarrjen aktive të shkollave të komunitetit fetar në kuadrin e zhvillimeve aktuale institucionale, të zhvilluar njohuritë qytetare studentëve dhe aftësitë për t’u angazhuar në edukimin qytetar projekte me interes për komunitetet e tyre dhe të zhvillojnë politikapublike, të cilat adresojnë dhe kërkojnë për të zgjidhur problemet e komunitetit.