sqen

Drejt Menaxhimit të Bazuar në Rezultate në Njësitë e Qeverisjes Vendore

Ky manual paraqet hapat dhe veprimet që përfshihen në përdorimin e Menaxhimit të Bazuar në Rezultate (RBM) si një qasje e re në menaxhimin publik, një praktikë që IDN përpiqet t’ia paraqesë njësive të qeverisjes vendore në Shqipëri. Gjithashtu, manuali paraqet disa nga praktikat më të mira të vendeve perëndimore dhe në të njëjtën kohë shqyrton kontekstin vendor Shqiptar dhe kapacitetet përkatëse për të përvetësuar një praktikë të tillë menaxhimi.

Download