Analizë e Angazhimit Politik në Shqipëri

 

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), me mbështetjen e Institutit Kombëtar Demokratik Shqipëri, kreu një Analizë të Angazhimit Politik në Shqipëri, një studim inaugurues i opinionit publik që eksploron angazhimin e qytetarëve në proceset demokratike si një tregues i shëndetit të një shoqërie. Studimi i shkurtit 2016 përfshiu intervista në të gjithë Shqipërinë me 1538 pjesëmarrës mbi 18 vjeç, si dhe katër grupe fokusi. Ai shqyrtoi një sërë treguesish të angazhimit politik të grupuar në tri fusha: njohuritë politike dhe interesat; pjesëmarrjen dhe veprimin politik në nivel lokal dhe kombëtar; dhe efikasitetin dhe kënaqësinë. Ai shqyrtoi gjithashtu perceptimet e pjesëmarrësve për Parlamentin dhe përfaqësuesit e tyre të zgjedhur, pasi një Parlament i përgjegjshëm dhe i përgjegjshëm është një shtyllë themelore e qeverisjes demokratike.

Gjetjet e hulumtimit shërbejnë si një platformë për debat se si të rritet angazhimi i qytetarëve në politikë. Klikoni për të lexuar studimin paraprak në Anglisht dhe Shqip.