Skip to content Skip to footer

Anëtarësimi i Shqipërisë në BE dhe roli i grupeve të interesit

Qendra për Çështje Europiane & të Sigurisë pranë IDM ka ndërmarrë një vlerësim të perceptimeve dhe eksperiencës së tyre në lidhje me procesin e integrimit europian. Me këtë qëllim, gjatë periudhës Shkurt – Mars 2011 IDM ka kryer një sondazh me 75 grupe të ndryshme interesi (publikë e privatë) dhe aktorë të tjerë joshtetërorë të cilët janë përzgjedhur nga një “popullsi” aktorësh që mund të konsiderohen si segment i shoqërisë që jo vetëm ndikohet nga procesi i anëtarësimit të vendit në BE, por gjithashtu mbartin një potencial ndikues thelbësor në këtë proces.

Download