Skip to content Skip to footer

Vlerësimi i përgjigjeve të shoqërisë civile në ballafaqimin e krimit të organizuar në Ballkanin Perëndimor

Mars 2021- Krimi i organizuar është një problem i përmasave të tilla që ka kufizuar potencialin për demokratizimin dhe zhvillimin e Ballkanit Perëndimor në tërësi. Pavarësisht rëndësisë së saj për axhendat e politikave rajonale dhe faktit që ka qenë në fokusin e aktorëve kombëtarë dhe ndërkombëtarë për dekada tani, lufta kundër krimit të organizuar ka pasur një ndikim shumë të kufizuar. Rruga famëkeqe Ballkanike mbetet vendi kryesor për trafikimin e qenieve njerëzore dhe kontrabandën e drogës në Evropë, me efekte shkatërruese për komunitetet gjatë rrugës së saj. Njëzet vjet pas miratimit të Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar Transnacional, sfidat e trajtimit të këtij fenomeni në Ballkanin Perëndimor duken të pamundura për t’u zgjidhur si kurrë më parë.

Krimi i organizuar është normalizuar aq shumë në BB, saqë nuk mund ta ndash kuptimisht nga politika, biznesi apo shumë aspekte të tjera të jetës së përditshme. Në Strategjinë e Besueshme të Zgjerimit të BE-së të vitit 2018, thuhej se “vendet tregojnë elemente të qarta të kapjes së shtetit, duke përfshirë lidhjet me krimin e organizuar dhe korrupsionin në të gjitha nivelet e qeverisë dhe administratës”. Nëse një shtet kapet dhe lidhet me grupet e organizuara kriminale, si mund të pritet reagimi i tij efektiv ndaj krimit të organizuar?

Ky raport ‘catch-22’ është ajo që synon të trajtojë ky raport – i pari i këtij lloji i prodhuar nga nisma e Radarit të Krimit të Organizuar në Ballkanin Perëndimor. Në vend që të fokusohej në anën represive të luftës kundër krimit të organizuar, e cila është fushë ekskluzive për agjencitë shtetërore të zbatimit të ligjit, ajo mori një këndvështrim tjetër. Raporti shqyrton përvojat e shumë organizatave të shoqërisë civile në përballjen me krimin e organizuar në BB, dmth. çfarë bëjnë ato për të rritur ndërgjegjësimin për krimin e organizuar, për të hetuar dhe raportuar raste të profilit të lartë, për të rritur qëndrueshmërinë e shoqërisë ndaj krimit, për të monitoruar dhe përmirësuar politikat dhe ofron mbështetje për të ndihmuar viktimat dhe komunitetet e prekura negativisht.

Analiza e paraqitur në këtë raport përfshin një vlerësim të burimeve të OSHC-ve, bazës së tyre të njohurive dhe qasjeve më të suksesshme, por gjithashtu identifikon sfidat me të cilat përballen praktikuesit dhe ofron udhëzime se si t’i trajtojnë ato. Ekipi i studiuesve ka mbledhur të dhëna duke kryer hulumtime të gjera në zyrë, intervista me ekspertë, praktikues dhe gazetarë, si dhe përmes diskutimeve në fokus grupe me agjencitë e zbatimit të ligjit. Rezultatet janë paraqitur në kapituj të veçantë për secilin nga WB6, të ndjekura nga gjetjet kryesore në lidhje me karakteristikat dhe sfidat e përbashkëta nga një këndvështrim krahasues.

Klikoni për të shkarkuar raportin në Anglisht. Shqip

Opinionet e shprehura në botim janë përgjegjësi vetëm e autorëve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Ambasadës së Holandës në Beograd, Ambasadës Mbretërore Norvegjeze në Beograd, Fondit Ballkanik për Demokraci, Fondit Marshall Gjerman të Shteteve të Bashkuara ose partnerëve të tij.