Skip to content Skip to footer

VLERËSIMI i DY KOMPONENTËVE TË “ALBANIA THRESHOLD PROGRAM” (FAZA II)

Departament: RII
When: 29 Qershor, 2012
Project Description: 

Në kuadër të programit Albania Threshold Program (ATP), nga “Millennium Challenge Corporation” (MCC – agjensi e Qeverisë së ShBA), Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) do të asistojë vlerësimin e fazes së dytë të  në kuadër të asistencës së këtij programi për reformën e planifikimit urban dhe forcimin e shoqërisë civile në përpjekjet advokuese kundër korrupsionit.

Faza e dytë e ATP e cila ka përfunduar në vitin 2011 ka targetuar qeverisjen dhe reformat e klimës së biznesit, me qëllim për të përmirësuar performancën e Qeverisë shqiptare në lidhje me indikatorët e politikave të MCC.

Procesi i vlerësimit i cili udhëhiqet nga Social Impact Inc. përbën një pjesë thelbësore të përgjegjshmërisë së ATP dhe pjesë standarde e asistencës së MCC. Identifikimi i rezultateve dhe mësimeve të nxjerra do t’i shërbejë informimit të programeve të ngjashme në Shqipëri dhe vetë programit “Threshold” në vendet e tjera.