Skip to content Skip to footer

Qasja LEADER, ndërtimi i kapaciteteve dhe rrjetëzimi për zhvillimin e sonave rurale në Shqipëri

Departament: LGID
Kohezgjatja11 Shtator, 2008 deri ne 11 Korrik, 2009

Donatorët: Irish Aid

Partnerët: Rural Workshop Foundation (RWF) dhe Hungarian Rural Parliament (HRP)

Pershkrim projekti: Strategjia e projektit u formulua bazuar në një njohje të gjerë të çështjeve vendore dhe kombëtare në Shqipëri dhe mbi një analizë të qartë të kontekstit politik, shoqëror dhe ekonomik. Ndërhyrjet aktuale dhe ato në të ardhmen siç parashikohet në projekt do të testojnë dhe përshtatin metodologjitë dhe modelet mbi mobilizimin, përfshirjen dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në punën për zhvillimin e integruar vendor dhe për rritjen e kapaciteteve vendore të popullsisë lokale, organizatave të qytetarëve dhe sektorit privatë si dhe të qeverisjes vendore dhe asaj qendrore në tre rajone pilotë në Shqipëri. Fokusi i strategjisë do të “vendosë mbi tavolinë” opsione për të inkurajuar punën mbi zhvillimin lokal në kontekst kombëtar dhe duke përdorur eksperiencën e avancimit të projektit LEADER të BE-së.

buy grifulvin online buy grifulvin online generic

Një fushatë mobilizimi dhe ndërgjegjësimi do të zbatohet, projekte për ndërtimin e kapaciteteve të qeverisjes vendore do të rritin ndërgjegjësimin, njohuritë dhe kapacitetet e saj. Një trajnim i trajnuesve të aktiviteteve do të përhapë mësimet e mësuara në pjesë të tjera të Shqipërisë, duke prodhuar kësisoj, qëndrueshmëri për ndërhyrjen e këtij projekti.

buy amoxil online buy amoxil online generic

Një rrjet rural shqiptar do te vendoset për përhapjen e mësimeve të mësuara nga bashkëpunimi ndërkombëtar dhe nga shkëmbimi i eksperiencave.

buy acyclovir online buy acyclovir online generic