Skip to content Skip to footer

Raport | Integriteti dhe Korrupsioni Policor në Shqipëri 3.0

Janar 2021 – Krahasimi i perceptimit të publikut dhe policisë për korrupsionin në Policinë e Shtetit tregon vazhdimisht një hendek midis asaj që perceptohet nga publiku i gjerë dhe asaj që perceptojnë vetë punonjësit e policisë. Me kalimin e kohës, perceptimi i korrupsionit, i matur nga rezultatet e sondazhit, mund të vizatohet si një formë U-je e përmbysur, me korrupsionin që perceptohet si përmirësim midis 2014 dhe 2016 dhe paksa përkeqësohet në sondazhin e vitit 2020.
Ky raport synon të mbështesë përpjekjet kundër korrupsionit të Policisë së Shtetit Shqiptar duke:
të kuptuarit e perceptimit publik për korrupsionin policor dhe identifikimi i faktorëve kryesorë që çojnë në praktika korruptive;
marrja e opinioneve nga të anketuarit brenda Policisë së Shtetit për korrupsionin dhe faktorët, ligjorë, institucionalë apo kulturorë, që çojnë në korrupsion në polici; dhe
vlerësimi i situatës në lidhje me korrupsionin dhe nxitësit e korrupsionit me kalimin e kohës, duke identifikuar fushat e progresit apo regresionit.
Klikoni për të shkarkuar raportet:
Seria Infografike Anglisht dhe Shqip
Ky dokument u realizua në kuadër të projektit “Ndërtimi i integritetit për të përmirësuar performancën dhe qëndrueshmërinë e antikorrupsionit në Policinë e Shtetit Shqiptar” mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme Hollandeze. Objektivat, zbatimi i duhur dhe rezultatet e këtij projekti janë përgjegjësi e organizatës zbatuese – Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim.

buy cipro online buy cipro online generic

Çdo pikëpamje apo opinion i paraqitur në këtë projekt është vetëm i organizatës zbatuese dhe nuk përfaqëson domosdoshmërisht ato të qeverisë holandeze.

buy vigora online buy vigora online generic