Monitorimi dhe vleresimi i qeverisjes se sektorit te sigurise ne Shqiperi

Nëpërmjet këtij botimi, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe skuadra e hulumtuesve përpiqen t’i ofrojnë një perspektivë të re politikë-bërësve, atyre që punojnë në sektorin e sigurisë, gazetarëve, akademisë dhe aktorëve të tjerë të interesuar për çështjet kryesore me interes për reformën dhe qeverisjen në sektorin e sigurisë në Shqipëri.

Shqip Anglisht