Skip to content Skip to footer

Kontrolli demokratik dhe marrëdhëniet civilo-ushtarake: një çështje e papërfunduar

Botimi pasqyron punimet e konferencës kombëtare “Kontrolli Demokratik dhe Marrëdhëniet Civilo-Ushtarake: Një çështje e papërfunduar” të organizuar nga Qendra për Çështje Europiane dhe te Sigurisë (pranë Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim), më 20-21 nëntor 2009.

buy synthroid online buy synthroid online generic

Botimi ne gjuhën shqipe përmbledh të gjitha diskutimet dhe studimet e realizuara në lidhje me këtë konferencë, ndërsa në anglisht janë përfshirë vetëm studimet dhe raportet e çdo paneli të konferencës.

buy cymbalta online buy cymbalta online generic

Download