Skip to content Skip to footer

Çështjet e Reformës së Sigurisë në Shqipëri – VOL I & VOL II

Pas trajnimeve të suksesshme për aspektet më të rëndësishme të sektorit të sigurisë, 15 studiues të përfshirë në këtë rrjet përgatitën nën mentorimin e IDM, 5 dokumente kërkimore dhe politikash pasi iu nënshtruan procesit të rishikimit nga ekspertë të lartë të sigurisë të DCAF. Këto produkte janë paraqitur në këtë publikim.