Sondazh i opinionit publik: Besimi në Qeverisje 2019

Sondazh i opinionit publik: Besimi në Qeverisje 2019

Sondazhi i Opinionit “Besimi në Qeverisje” është një ushtrim vjetor për të matur besimin e qytetarëve në institucionet publike. Ai eksploron perceptimet e publikut në lidhje me besimin në institucione, transparencën dhe llogaridhënien, korrupsionin, angazhimin e qytetarëve në politika dhe vendimmarrje, kënaqësinë me ofrimin e shërbimeve publike dhe zbatimin e ligjeve dhe politikave jodiskriminuese. Çdo vit,  instrumenti i anketës përfshin të njëjtat pyetje thelbësore si në raportet e mëparshme që datojnë që nga viti 2013. Përveç kësaj, përmbajtja e tij shqyrtohet çdo vit nga një panel ekspertësh në fushat e qeverisjes së mirë dhe shkencave sociale për të vazhduar me zhvillimet dhe tendencat e fundit në diskursin publik.
Në edicionin e tij të shtatë vjetor, Sondazhi i Opinionit “Besimi në Qeverisje” 2019 u krye gjatë nëntorit dhe dhjetorit 2019 në 61 bashkitë e Shqipërisë, duke përdorur një kampion përfaqësues kombëtar prej 2500 të përzgjedhur rastësisht. Për më tepër, pesë grupe fokusi u mbajtën për të vërtetuar dhe dhënë kontekstin e rezultateve të anketës.
Me bazën e tij që po rritet çdo vit, ky Sondazh i Opinionit është tashmë kritik për kuadrin e monitorimit të reformave të mëdha në të cilat është angazhuar qeveria shqiptare, duke synuar institucionet publike që mund të ofrojnë shërbime publike cilësore, drejtësi dhe kohezion social, politika të drejta ekonomike, mbrojtjen e mjedisit etj. Për më tepër, të dhënat e mbledhura në baza vjetore mbështesin vlerësimin e performancës dhe përputhjes së qarkut kundrejt angazhimeve të tij ndaj nismave ndërkombëtare si Partneriteti i Qeverisjes së Hapur (OGP) dhe Axhenda 2030: Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm.
Sondazhi i Opinionit mbështetet nga PNUD në Shqipëri, përmes projektit: “Mbështetje për Inovacionin kundër Korrupsionit: Ndërtimi i një modeli të ofrimit të shërbimeve me qendër qytetarin në Shqipëri.

Klikoni për të shkarkuar raportet: