Skip to content Skip to footer

Besimi në Qeverisje

Sondazh i opinionit publik: Besimi në Qeverisje

Qëllimi kryesor i sondazhit është shqyrtimi i perceptimit publik dhe qëndrimit të qytetarëve në çështje si: besimi në institucionet publike, transparenca dhe llogaridhënia institucionale, korrupsioni, niveli i përfshirjes qytetare në politikëbërje dhe vendimmarrje, kënaqshmëria me ofrimin e shërbimeve publike dhe zbatimi i ligjeve dhe politikave për mbrojtjen nga diskriminimi.

Pergjate viteve, Sondazhi i Opinionit ka evoluar për të mbetur relevant në kuadrin e monitorimit të reformave madhore të ndërmarra nga qeveria shqiptare, të drejtuara tek institucionet publike që mund të ofrojnë shërbime cilësore, drejtësi dhe kohezion social, politika ekonomike të drejta etj. Për më tepër, të dhënat e mbledhura çdo vit mbështesin vlerësimin e performancës së vendit dhe zbatimit të angazhimeve në nivel ndërkombëtar si Partneriteti për Qeverisjen e Hapur (PQH) dhe Axhenda 2030: Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm.

Sondazhi i Opinionit mbështetet nga PNUD Shqipëri, përmes projektit: “Support for Innovation against Corruption: Building a Citizen Centric Service Delivery Model in Albania.

Klikoni për të shkarkuar raportet:

Anglisht

Trust in Governance 2020

Trust in Governance 2019

Trust in Governance 2018

Trust in Governance 2017

Trust in Governance 2016

Trust in Governance 2015

Shqip

Besimi ne Qeverisje 2020

Besimi ne Qeverisje 2019

Besimi ne Qeverisje 2018

Besimi ne Qeverisje 2017

Besimi ne Qeverisje 2016

Besimi ne Qeverisje 2015