sqen

Vleresimi i Partneritetit për Qeverisjen e Hapur ne Shqiperi

Në përfundim të vitit të parë të zbatimit të Planit Kombëtar të Veprimit “Partneriteti për Qeverisjen e Hapur”, si pjesë e projektit “Avokim për Qeverinë e Hapur: Përcaktimi i Axhendës së Shoqërisë Civile dhe monitorimi i planeve të veprimit të vendit“, projekt i cili synon qeveritë nëShqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë , Maqedoni, Mali i Zi dhe Serbi, nëpërmjet një metodologjie të përbashkët, një hartëzim i politikave qeveritare dhe kapaciteteve të Shqipërisë në kuadër të Partneritetit për Qeverisjen e Hapur, është kryer nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim.

Download