Skip to content Skip to footer

Vlerësim i Rolit të Institucioneve të Pavarura në Reformën e Sektorit të Sigurisë në Shqipëri

Departamenti: CESA

Kohëzgjatja: Prill-Nëntor 2011

Përshkrimi i Projektit:

Qëllimi kryesor i këtij projekti është të vlerësojë perfomancën e institucioneve të pavarura Mbikëqyrëse (IPM) duke u përqendruar në rolin që ato luajnë si pjesë e sistemit të llogaridhënies së institucioneve të sektorit të sigurisë.

Më konkretisht, ai ka si qëllim të:

  • Identifikoj dobësitë dhe fuqitë e performancës së IPM në lidhje me mbikëqyrjen e institucioneve të sektorit të sigurisë
  • Vlerësoj kapacitetet dhe ekspertizën që ndikon në funksionimin e këtyre strukturave
  • Rrisë ndërgjegjësimin për problemet në lidhje me legjislacionin të cilat rregullojnë funksionet dhe marrëdheniet e tyre me pushtetin legjislativ dhe institucionet e tjera të sigurisë
  • Ofroj rekomandime të vlefshme për të adresuar problemet dhe të përmirësoj të gjithë procesin

Ky projekt është mbështetur nga Fondacioni Konrad-Adenauer dhe Qendra e Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura.