Skip to content Skip to footer

Thirrje për Ekspertë për projektin BAT | Afati për aplikime: 15 shtator 2023

IDM, në kuadër të #BATproject, synon të kontribuojë në përmirësimin e politikave dhe praktikave të institucioneve publike për planifikimin, zbatimin dhe raportimin e buxhetit përmes një përfshirjeje më të madhe publike.

IDM do të bashkëpunojë ngushtë me KLSH-në dhe Komisionerin për të Drejtën e Informimit për përmirësimin e aksesit publik në informacionin dhe për të siguruar pjesëmarrjen e publikut.

Për sa më sipër, #BATproject synon të angazhojë një:

(i) Ekspert vizibiliteti dhe dizajn grafik

Termat dhe kushtet e këtyre angazhimeve mund të aksesohen më poshtë.

Visibility and Graphic Design Expert 

Të interesuarit janë të lutur të dërgojnë CV-në në adresën [email protected] me subject: “BAT – Thirrje per Ekspert Vizibiliteti, brenda datës 15 shtator 2023.