Studimi për vlerësimin e kapaciteteve të shoqërisë civile në zonat rurale dhe periferike në Shqipëri

Ky raport vlerësues gersheton teknikat sasiore me ato cilësore, raporti ofron një panoramë historike të zhvillimit të ShC-së rurale në Shqipëri e rajon, si dhe analizon situatën aktuale në Shqipëri, bazuar në të dhëna sasiore e cilësore të grumbulluara me anë të intervistave të thelluara, pyetësorëve si dhe diskutimeve në grupe për të vlerësuar gjetjet paraprake.

Shqip Anglisht