Sondazh i opinionit publik: Besimi në Qeverisje 2020

Sondazhi i Opinionit “Besimi në Qeverisje” është një ushtrim vjetor për të matur besimin e qytetarëve në institucionet publike. Ai eksploron perceptimet e publikut në lidhje me besimin në institucione, transparencën dhe llogaridhënien, korrupsionin, angazhimin e qytetarëve në politika dhe vendimmarrje, kënaqshmërinë me ofrimin e shërbimeve publike dhe zbatimin e ligjeve dhe politikave jodiskriminuese. Çdo vit, instrumenti i anketës përfshin të njëjtat pyetje thelbësore si në raportet e mëparshme që datojnë që nga viti 2013. Përveç kësaj, përmbajtja e tij rishikohet çdo vit nga një panel ekspertësh në fushat e qeverisjes së mirë dhe shkencave sociale për të vazhduar me zhvillimet dhe tendencat e fundit në diskursin publik.

Në edicionin e tij të shtatë vjetor, Sondazhi i Opinionit “Besimi në Qeverisje” 2020 u zhvillua gjatë muajve nëntor dhe dhjetor 2020 në 61 bashkitë e Shqipërisë, duke përdorur një kampion përfaqësues kombëtar prej 2500 të përzgjedhur rastësisht.

Me rritjen e bazës së tij çdo vit, ky Sondazh i Opinionit është tashmë kritik për kuadrin e monitorimit të reformave të mëdha në të cilat është angazhuar qeveria shqiptare, duke synuar institucionet publike që mund të ofrojnë shërbime publike cilësore, drejtësi dhe kohezion social, politika të drejta ekonomike, mbrojtjen e mjedisit, etj. Për më tepër, të dhënat e mbledhura në baza vjetore mbështesin vlerësimin e performancës dhe përputhjes së qarkut kundrejt angazhimeve të tij ndaj nismave ndërkombëtare si the Open Government Partnership (OGP) dhe Axhenda 2030: Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm.

Sondazhi i Opinionit mbështetet nga PNUD në Shqipëri, përmes projektit: “Mbështetje për Inovacionin kundër Korrupsionit: Ndërtimi i një modeli të ofrimit të shërbimeve me qendër qytetarin në Shqipëri.

Klikoni për të shkarkuar raportet:

Anglisht
Trust in Governance 2020

Shqip
Besimi ne Qeverisje 2020

Kliko këtu për të shkarkuar raportet e viteve të kaluara.