Skip to content Skip to footer

Sfidat & mundësitë e zhvillimit rural të integruar dhe zhvillimin e politikave rajonale në rajonet kufitare të Shkodrës dhe Korçës

Ky studim është rezultat i projektit të përbashkët mes IDM-së dhe Lëvizjes Europiane në Shqipëri (EMA) duke u fokusuar në vlerësimin e kontekstin aktual të bashkëpunimit ndër-kufitar sfidat,stimujt dhe mundësitë zonat kufitare të Shkodrës dhe të Korçës, me qëllim për të identifikuar strategjitë e dobishme për aktorët lokal në fushën e zhvillimit rural dhe rajonal.

Ky publikim mund të gjendet në bibliotekën e IDM-së.