Raport Vjetor 2020

Ky është raporti vjetor i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) për vitin 2020!

Në këtë raport vjetor paraqesim arritjet e IDM dhe kontributin tonë në avancimin e proceseve demokratike në Shqipëri.

Megjithëse ishte një vit pandemik i vështirë, IDM realizoi me sukses të gjithë sipërmarrjet e veta, te cilat mbeten të rëndësishme dhe sfiduese. Falënderim i veçantë për bashkëpunëtorët, partnerët dhe donatoret. IDM vazhdon me përkushtim investimin në këto drejtime.

Gjatë viteve të ardhshme ne synojmë të rrisim përpjekjet tona për të forcuar demokracinë, qeverisjen, transparencën dhe llogaridhënien përmes programeve tona.

Mund të gjeni raportin këtu.

Klikoni për të lexuar raportet e viteve të kaluara.