Skip to content Skip to footer

Raport: Skemat e Pastrimit të Parave në Shqipëri, Vështrim mbi tipologjitë më të përhapura

Pastrimi i parave është një shqetësim global që vitet e fundit po përhapet gjithnjë e më shumë. Organizatat kriminale dhe njerëzit e botës së krimit e përdorin pastrimin e parave për të fshehur burimin e të ardhurave të aktiviteteve të tyre të paligjshme dhe për t’i bërë këto të ardhura të duken të ligjshme. Shqipëria ka hasur probleme të mëdha me pastrimin e parave, ku vitet e fundit janë raportuar raste të profilit të lartë. Si përgjigje, autoritetet shqiptare kanë ndërmarrë hapa për të forcuar luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Në këtë raport jepet një përmbledhje e tipologjive më të zakonshme
të pastrimit të parave në Shqipëri. Raporti synon të bëjë të mundur të
kuptohen më mirë metodat e ndryshme që përdoren në vend për pastrimin e parave. Raporti analizon veprat kryesore penale të dyshuara si vepra origjinare nga të cilat përftohen fondet që më pas synohet të pastrohen përmes vetë-pastrimit, pastrimit nëpërmjet një rrethi të ngushtë familjar, pastrimit nga të tretë pa lidhje familjare, apo edhe nëpërmjet procesit që realizohet duke angazhuar profesionistë apo “jakat e bardha”.

Shkarko publikimin (vetëm në shqip).

Ky publikim u bë i mundur falë mbështetjes financiare të American Bar Association – Rule of Law Initiative. Përmbajtja dhe informacioni në këtë botim janë përgjegjësi vetëm e autorit. Opinionet e shprehura në këtë botim nuk përfaqësojnë domosdoshmërish pikëpamjet e American Bar Association– Rule of Law Initiative.