Skip to content Skip to footer

Raport monitorimi: Ekonomia e Fshehur në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë: Trendet dhe Mundësitë Politike 2016-2017

 

Ky raport monitorues ofron një pasqyrë të ekonomisë së fshehur në përgjithësi, dhe punës së padeklaruar dhe evazionit fiskal në veçanti, në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë duke përfshirë shkaqet dhe pasojat kryesore të saj. Për më tepër, ai ofron një përmbledhje makroekonomike të karakteristikave kryesore që konsiderohen të stimulojnë dhe mirëmbajnë ekonominë e fshehur, duke ofruar në të njëjtën kohë kontekst në formën e të dhënave të përpunuara të anketës (të popullsisë së përgjithshme dhe bizneseve) që gjithashtu kap perceptimet rreth kësaj çështje shumë të rëndësishme. Për më tepër, ai jep një përshkrim se ku mund të drejtohet ky fenomen, si krahasohen këto tre vende dhe çfarë masash duhet të merren për ta trajtuar atë.

Të dhënat e paraqitura më poshtë bazohen në tre anketa metodologjikisht identike të popullsisë, përfaqësuese rajonale dhe demografike, të kryera në maj dhe qershor 2016 në Maqedoni (1097 pjesëmarrës), Shqipëri (1102 pjesëmarrës) dhe Kosovë (1100 pjesëmarrës). Metodologjia e zhvilluar për llogaritjen e indeksit të ekonomisë së fshehur bazohet në popullsinë specifike dhe anketat e biznesit janë zhvilluar nga Qendra për Studimin e Demokracisë – Bullgari dhe është zbatuar nga CRPM në Maqedoni, IDM në Shqipëri dhe D4D në Kosovë. Klikoni për të shkarkuar raportin në Anglisht.