Skip to content Skip to footer

Problematikat sociale në zonat rurale dhe periferike në Shqipëri

Problematikat sociale në zonat rurale dhe periferike në Shqipëri

Komunitetet rurale, veçanërisht ato të largëta dhe malore, karakterizohen nga një ekonomi e ngushtë bazuar kryesisht në bujqësi, blegtori, turizëm, pylltari dhe aktivitete të ngjashme, dhe jeta sociale të kufizuar. Gjithashtu, ndër vite ekonomia dhe jeta sociale kanë pësuar gjithnjë rënie. Mundësitë e popullatës vendase për punësim janë të pakta dhe të ardhurat që gjenerohen janë të ulëta. Trendi i të rinjve që largohen nga këto zona është gjithnjë në rritje, duke bërë që popullsia që mbetet në komunitete të jetë e vogël në numër dhe e plakur. Infrastruktura publike sociale dhe ekonomike është e dobët dhe shërbimet publike janë të pamjaftueshme ose mungojnë. Mungesa e aksesit në burime, shërbime dhe mundësi është e dukshme duke shkaktuar varfëri dhe përjashtim social të popullsisë së këtyre zonave. Ndryshimet e mëdha demografike në popullsinë rurale, veçanërisht trendi gjithnjë e në rritje i të rinjve që largohen nga këto zona, po rrezikon qëndrueshmërinë e aktiviteteve bujqësore dhe blegtorale, sigurinë ushqimore, jetën komunitare dhe ruajtjen e biodiversitetit dhe peizazhit natyror. Megjithatë, përkundër ndikimit të konsiderueshëm që ka tkurrja e zhvillimit të komuniteteve rurale në zhvillimin social ekonomik të vendit, ende nuk ka veprime konkrete dhe politika aktive për të adresuar situatën e këtyre komuniteteve në përgjithësi, e në veçanti të grupeve më të cenueshme. Politika të njëmendta të zhvillimit të qëndrueshëm rural, që marrin në konsideratë aspektet sociale, ekonomike dhe mjedisore në zhvillimin e këtyre zonave dhe përmirësimin e cilësisë së jetesës së këtyre komuniteteve ende nuk janë ndërmarrë, ose në rastet e pakta kur ka pasur nisma ato kanë qenë jo-efektive. Zbatimi i instrumentit evropian për zhvillimin e integruar rural, e njohur si qasja Leader, ende nuk është nxitur dhe mbështetur, për shkak të mungesës së vullnetit politik për ta mbështetur këtë instrument në Shqipëri.

Për të shkarkuar dokumentin e plotë klikoni këtu.

Ky dokument është hartuar në mbështetje të një cikli të dëgjesave publike me anëtarëve të komisioneve parlamentare në kuadër të projektit “Rritja e përgjegjshmërisë së parlamentit ndaj shqetësimeve të qytetarëve”, zbatuar nga IDM, Instituti Shqiptar i Shkencës (AIS) dhe Citizens Channel, me mbështetjen financiare të Qeverisë Britanike. Pikëpamjet dhe opinionet e shprehura në këtë dokument janë vetëm ato të autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet dhe opinionet e qeverisë britanike.