Skip to content Skip to footer

Prezantim i Raportit për Shqipërinë të Indeksit të Qëndrueshmërisë së OSHC-ve 2017

Prezantim i Raportit për Shqipërinë të Indeksit të Qëndrueshmërisë së OSHC-ve 2017

IDM, së bashku me USAID dhe FHI 360, përgatiti Raportin e Indeksit të Qëndrueshmërisë së OSHC-ve 2017 për Shqipërinë që analizon qëndrueshmërinë e përgjithshme të sektorit të OSHC-ve përmes shtatë dimensioneve: mjedisi ligjor, kapacitetet organizative, qëndrueshmëria financiare, advokimi, ofrimi i shërbimeve, infrastruktura e sektorit dhe imazhi publik. IDM-së i është besuar përgatitja e raportit për Shqipërinë që nga viti 2010.

Indeksi është zhvilluar nga USAID në partneritet me organizata lokale të shteteve që janë të përfshira në këtë indeks. Raporti u prezantua nga IDM më 11 nëntor 2018 tek Hotel Doro City, Tiranë.

Qëndrueshmëria e përgjithshme e sektorit në Shqipëri pati një përmirësim të lehtë gjatë vitit 2017, me zhvillime pozitive të vërejtura në dimensionet e ofrimit të shërbimeve dhe infrastrukturës së sektorit.

buy ventolin online buy ventolin online no prescription

Pikëzimi për ofrimin e shërbimeve është përmirësuar gjatë vitit 2017 si rezultat i ndryshimeve në rritje që nga viti 2008, të cilat ndonëse ishin të pamjaftueshme për të justifikuar një ndryshim nga një vit në tjetrin, kanë çuar në një përmirësim kumulativ për ofrimin e shërbimeve. Që nga viti 2008, numri i OShC-ve që ofrojnë shërbime për bazën e tyre mbështetëse është rritur dhe shteti ka njohur gjithnjë e më shumë rolin e shoqërisë civile në ofrimin e shërbimeve, veçanërisht shërbimeve sociale.

buy vibramycin online buy vibramycin online no prescription

Megjithatë, kjo njohje ende nuk është materializuar në mbështetje të

qëndrueshme financiare. Infrastruktura e sektorit u përmirësua gjatë vitit 2017, ndërkohë që më shumë fonde të donatorëve ndërkombëtarë u ri-grantuan, si dhe u intensifikua bashkëpunimi brenda sektorit të OShC-ve.

Qëndrueshmëria financiare vazhdon të mbetet dimensioni më i dobët i sektorit.

buy diflucan online buy diflucan online no prescription

OSHC-të ende nuk kanë zhvilluar një bazë të diversifikuar financimi dhe nuk kanë kapacitete të mjaftueshme organizative për të zgjeruar burimet e tyre financiare.

Raportin për Shqipërinë mund ta gjeni të plotë në Shqip ose Anglisht.