Perspektiva dhe Fuqizimi i Qarqeve në Shqipëri midis Decentralizimit dhe Zhvillimit Rajonal

Hartimi i këtij dokumenti politikash, shkon paralelisht me procesin e marrjes se statusit të vendit kandidat dhe nevojës imediate për rishikimin sa më të shpejtë të reformës së decentralizimit për komponentin e Qarqeve, si dhe kërkon angazhimin dypalësh
të politikë-bërësve, për sa kohë reforma e decentralizimit kërkon ndryshime të karakterit kushtetues dhe të ligjeve organike.

Shqip Anglisht