Mbrojtja e Bilbilfryrësve në Shqipëri: Vlerësim i legjislacionit dhe praktikës

Ky studim analizon kuadrin ligjor shqiptar për bilbilfryrjen, mjedisin social dhe sjelljen kundrejt këtij fenomeni, si dhe praktikimin e mekanizmit të bilbilfryrjes në institucionet publike shqiptare.Metodat kryesore që janë përdorur për kryerjen e këtij studimi përfshijnë analizimin e ligjeve dhe rregulloreve ekzistuese të cilat lidhen me bilbilfryrjen në Shqipëri, konsultimin e një sërë vlerësimesh ndërkombëtare për legjislacionin dhe praktikimin e bilbilfryrjes, parë kundrejt kontekstit shqiptar, analizimin e një sërë vlerësimesh ndërkombëtarë mbi legjislacionin dhe praktikën e bilbilfryrjes, artikuj nga media si edhe studime të ndryshme që vlerësojnë performancën institucionale dhe perceptimet e publikut mbi korrupsionin.

Download

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2014/11/Mbrojtja-e-Bilbilfryrësve-në-Shqipëri_nentor_2013.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]