sqen

Manual per Menaxhimin e Organizatave të Shoqërisë Civile

Ky manual synon t’u vijë në ndihmë organizatave të shoqërisë civile në zonat rurale e periferike si dhe gjithë grupeve të interesuara të qytetarëve dhe aktorëve të tjerë, të cilët kërkojnë të bëhen pjesë e përpjekjeve për të rigjallëruar dhe forcuar më tej rolin dhe ndikimin e sektorit të tretë. Botimi, i ndarë në 6 kapituj kryesorë, trajton çështje të rëndësishme të aktivitetit të shoqërisë civile si: advokimi, menaxhimi financiar, mobilizimi i komunitetit, hartimi dhe zbatimi i projekteve etj.
Download